Algemene voorwaarden Outdoor Inspiratie

Welkom!
Ik ben Paulien van Outdoor Inspiratie, een eenmanszaak gevestigd aan de Stobbenven 9, 9302 EN in Roden. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op het gebruik van deze website (www.outdoorinspiratie.nl) als op opdrachtovereenkomsten. Lees ze dan ook even aandachtig door.

ARTIKEL 1: MIJN GEGEVENS

Wil je iets vragen, melden of gewoon even iets delen dan kan je via de volgende manieren contact met mij opnemen:

Via de e-mail: paulien@outdoorinspiratie.nl

Via de telefoon: +31 6 43424640. 

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 72590181

BTW-nummer: NL002280770B89


ARTIKEL 2: LEESWIJZER

2.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:

 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

 • Ik, mij(n): Outdoor Inspiratie;

 • Jij, je, jou(w): de (rechts)persoon die met mij een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;

 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app; 

 • Store: de website / webwinkel van Outdoor Inspiratie waarop bestellingen kunnen worden geplaatst, te bereiken via: www.outdoorinspiratie.nl;

 • Wij, we, ons: jij en Outdoor Inspiratie (i.e. de partijen);

 • Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.


ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID, AANBOD

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbod, mijn store, zakelijke opdrachten, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die ik voor jou verricht.
3.2. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
3.3. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.
3.4. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
3.6. Indien ik een datum heb aangegeven voor oplevering (deadline), geldt deze datum slecht als uitgangspunt.
3.7. Indien ik niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden eis, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of ik in de toekomst niet de naleving van mijn voorwaarden kan verlangen.
3.8. Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in mijn aanbod vermeld.
3.9. Ik kan helaas niet garanderen dat de digitale producten en diensten die via mijn store worden aangeboden, ook daadwerkelijk te allen tijde verkrijgbaar zijn. Ik heb het recht om producten / diensten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
3.10. Door het aanklikken van de knop “Bestelling plaatsen”, plaats je een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in je winkelwagentje. Na het plaatsen van jouw bestelling ontvang je van mij een e-mail waarmee ik jouw bestelling bevestig (i.e. de orderbevestiging).
3.11. Ik mag te allen tijde ervoor kiezen een bestelling te weigeren, indien omstandigheden mij hiertoe dwingen. Ik mag bovendien altijd de volgende bestellingen weigeren: 

 • een bestelling waarvoor geen correcte gegevens aan mij zijn verstrekt (een onjuist e-mailadres bijvoorbeeld);

 • een bestelling die het maximaal aantal te bestellen producten en / of diensten overschrijdt.


ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE STORE

4.1. Door het plaatsen van een bestelling op mijn website, geef je aan tot het sluiten van een overeenkomst wettelijk bevoegd te zijn (jij bent handelingsbekwaam en in ieder geval 18 jaar oud).
4.2. Op het moment dat je besluit gebruik te maken van mijn website en / of bestellingen plaatst, ga je ermee akkoord dat:

 • je geen valse of frauduleuze bestellingen mag plaatsen; 

 • je jouw contactgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid zal verschaffen (correct e-mailadres, et cetera.).

4.3. Heb je op enig moment onjuiste (betaal)gegevens vermeld? Dan dien je dit zo snel mogelijk aan mij te melden. 


ARTIKEL 5: UITVOERING

5.1. Zakelijke opdrachtgevers kunnen de overeenkomst niet annuleren. Voor consumenten geldt in het geval van een overeenkomst van opdracht, het bepaalde in de wet over het opzeggen van de overeenkomst (artikel 7:400 BW e.v.), tenzij in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald.  
5.2. Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar mijn eigen (creatieve) inzicht uit.
5.3. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best voor jou bij de uitvoering van de opdracht. Het garanderen van resultaten doe ik echter niet. Ik heb dus een inspanningsverplichting.
5.4. Ik mag ervoor kiezen om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming). Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht.


ARTIKEL 6: ONLINE MASTERCLASSES

6.1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over mijn online masterclasses. 6.2. Het is niet toegestaan om de inhoud van een online masterclass te verspreiden of verder openbaar te maken, zonder mijn voorafgaande toestemming.
6.3. Wanneer je voor jouw online masterclass hebt betaald, kun je de overeenkomst niet meer herroepen indien het een overeenkomst betreft voor vrijetijdsbesteding en er in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
6.4. Ik zet een replay van een online masterclass binnen 48 uur online via Podia. Je krijgt 12 maanden toegang tot deze replay. Alle tijd dus om de masterclass nog eens rustig te bekijken.


ARTIKEL 7: ONLINE CURSUSSEN

7.1. Deze bepaling geeft aanvullende informatie over mijn online cursussen.  
7.2. De toegang tot online cursussen verloopt via jouw persoonlijke account in Podia. In een afgeschermde omgeving in Podia kan je de instructievideo’s bekijken. Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste software om de video’s te kunnen bekijken.
7.3. Ik vind het belangrijk dat jij de online cursus lekker op je eigen tempo kunt volgen. Daarom krijg je 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van betaling, toegang tot de cursus.  
7.4. De online cursus is persoonlijk. Dit betekent dat jij de inhoud van de cursus niet met anderen mag delen door - bijvoorbeeld - jouw inlogcodes / link naar de online instructievideo’s aan hen te verstrekken.
7.5. Ik mag de inhoud van de cursus te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Ik kan ervoor kiezen om de online cursus tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud.
7.6. Jij - als consument - doet uitdrukkelijk afstand van jouw recht m.b.t. digitale producten (digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager) op ontbinding (“herroepingsrecht”). Op het moment dat jij via de store je bestelling van de online cursus hebt afgerond, kan je de overeenkomst niet meer herroepen. 


ARTIKEL 8: ZAKELIJKE OPDRACHTGEVERS

8.1. Ik werk zelfstandig en autonoom aan de uitvoering van de opdracht. Ik werk samen met één verantwoordelijk contactpersoon binnen jouw organisatie. Naast contactpersoon is deze persoon verantwoordelijk voor het aanleveren van eenduidige feedback.
8.2. Heb jij mijn aanbod aanvaard? Super, dan ga ik voor je aan de slag! Het is natuurlijk wel zo dat jij na jouw akkoord, zonder mijn toestemming, de opdracht niet zomaar kan wijzigen. Wil je iets veranderen of de opdracht uitbreiden? Laat het mij dan op tijd weten. In onderling overleg kan er naar de mogelijkheden worden gekeken. Desondanks ben ik niet verplicht om een voorgestelde wijziging of uitbreiding te accepteren.
8.3. Jouw inbreng is essentieel. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van informatie die ik nodig heb om de opdracht uit te kunnen voeren, en het tijdig aanleveren van feedback. Blijft inbreng ondanks één verzoek van mijn kant uit, dan is het risico dat ik een afgesproken opleverdatum niet kan halen. In dit geval moeten we een nieuwe einddatum stellen. Is dit vanuit mij niet mogelijk? Dan kan ik de opdracht tussentijds opzeggen en breng ik in ieder geval de reeds gemaakte (on)kosten en gewerkte uren in rekening.
8.4. Is onze samenwerking tot een einde gekomen? Dan hoef ik gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou te bewaren. Zorg er dus zelf voor dat je door mij aangeleverde bestanden goed bewaart.
8.5. Voordat ik begin met mijn werkzaamheden spreken we af of feedbackrondes nodig zijn, en zo ja, hoeveel. Maken we hierover geen afspraken? Dan heb je max. 1 feedbackronde. Ik verwerk feedback naar eigen inzicht. Zijn er meer feedbackrondes nodig? Dan breng ik dit als meerwerk (volgens mijn gebruikelijke uurtarief) in rekening.  
8.6. Jij bent eindverantwoordelijk voor de inhoud van de content die ik in jouw opdracht maak. Op het moment dat ik content (die ik ten behoeve van jou heb gemaakt), openbaar maak en / of verveelvoudig, sta je ervoor in dat de content niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden en aan alle relevante wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes (inclusief de Nederlandse Reclame Code) voldoet. Jij vrijwaart mij volledig tegen alle mogelijke aanspraken van derden in dit verband. 


ARTIKEL 9: E-BOOKS, DIGITALE DOCUMENTEN

9.1. Via mijn store verkoop ik diverse E-Books en digitale documenten. Uiteraard sta ik ervoor in dat de E-books en / of digitale documenten die ik aanbied, voldoen aan hetgeen je op grond van onze overeenkomst mag verwachten.
9.2. Een E-Book of digitaal document wordt aan jou geleverd binnen 24 uur nadat jij de bestelling hebt geplaatst, door het versturen van een orderbevestiging (per e-mail), inclusief een download link. Het moment van verzending van de orderbevestiging, is dus ook het moment van levering. Na dit moment van levering heb jij nog 4 weken de tijd om het E-Book en / of digitale document te downloaden. Zijn deze weken verstreken zonder dat jij het digitale product hebt gedownload? Dan kan ik niet meer garanderen dat de download link nog werkt en / of het digitale product nog beschikbaar is. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor is ontstaan.
9.3. Jouw E-Book ontvang je via een download link, waarmee je het bestand in epub-formaat kunt downloaden.
9.4. Je kan een E-Book of digitaal document maximaal 3 keer downloaden via de download link. Zo kan je het product op verschillende apparaten lezen.
9.5. Heb je een E-book of digitaal document aangeschaft? Dan is dit product alleen bedoeld voor jouw persoonlijke (niet-commerciële gebruik). Het is jou dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om de download link met anderen te delen.
9.6. Op het moment dat jij een E-Book of een digitaal document via mijn webshop bestelt, doe je uitdrukkelijk afstand van jouw recht om de overeenkomst te herroepen. Wanneer de download is gestart, kan jij de overeenkomst dus niet meer ontbinden.
9.7. Om een E-Book of digitaal document te kunnen lezen op jouw mobiele toestel en / of laptop en / of computer, moet je natuurlijk wel beschikken over de juiste software. Jij moet er zelf voor zorgen dat deze software beschikbaar is en ook daadwerkelijk correct functioneert. Ik geef hier geen (aanvullend) advies over. 


ARTIKEL 10: PRIJS, BETALING

10.1.  Mijn vergoeding bestaat uit:

 • een vaste prijs (bijvoorbeeld de prijs die op mijn website staat vermeld) of mijn uurtarief;

 • eventuele voorschotten, of extra (on)kosten zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht. 

10.2. De overeengekomen vergoeding is inclusief btw. In afwijking van het voorgaande zijn alle aan de zakelijke opdrachtgever vermelde prijzen exclusief btw.
10.3. Ik bied je de volgende betaalwijzen aan: iDEAL, Bancontact en PayPal. Voor de verwerking van transacties maak ik gebruik van de Payment Service Provider Plug en Pay. Dit betekent dat ik noodzakelijke (persoons)gegevens van jou, zoals jouw betaalgegevens, deel met Plug en Pay. Jij begrijpt en aanvaardt dit.
10.4. Indien je niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld door stornering), zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat je betaalt, ben ik gerechtigd om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en alle gemaakte (buiten-)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Voor consumenten geldt dat de hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de wet.
10.5. Mijn prijzen kunnen veranderen. Voor consumenten geldt dat zij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden, indien ik besluit de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.     


ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1. Het intellectueel eigendom op de digitale producten en diensten (waaronder in ieder geval E-Books, masterclasses en cursussen worden verstaan) berust bij Outdoor Inspiratie of haar licentiegever(s). Het is dus mijn intellectuele eigendom! Wanneer jij een digitaal product aanschaft via mijn store, krijg jij een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (i.e. een licentie). 

11.2. De digitale producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door jou. Daarom is het zonder mijn toestemming niet toegestaan om een digitaal product te vertalen, wijzigen, kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, verkopen, uitlenen, op een of andere manier aan anderen beschikbaar te stellen dan wel er dingen mee te doen die de reikwijdte van jouw gebruiksrecht te buiten gaan.

11.3. Ik mag ervoor kiezen om bepaalde technische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mijn intellectuele eigendom goed wordt beschermd. Het is jou niet toegestaan om deze beveiliging - op welke manier dan ook - te omzeilen, dan wel te (doen laten) verwijderen. 

11.4. Weet je niet zeker of jouw gebruik van mijn digitale product binnen de reikwijdte van jouw gebruiksrecht valt? Neem dan direct contact met mij op via: paulien@outdoorinspiratie.nl. 


ARTIKEL 12: JIJ HEBT EEN KLACHT

12.1. Heb jij een klacht? Dan behandel ik deze via mijn klachtenprocedure. Dit betekent in ieder geval dat jij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek moet hebben geklaagd. Je kunt een klacht schriftelijk of telefonisch melden. Ook kan je mij een e-mail sturen met jouw klacht. Klaag je niet binnen deze termijn? Dan vervalt jouw recht om een klacht in te dienen.
12.2. Binnen 14 dagen ontvang jij een reactie op jouw klacht (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht).
12.3. Wanneer ik een klacht gegrond acht, zal ik zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.
12.4. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw klacht in te dienen bij het ODR platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen. 


ARTIKEL 13: MIJN AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Ik ben uitsluitend aansprakelijk, jegens jou, voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door mij in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan mij kan worden toegerekend, dan wel aan personen van wier hulp ik bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maak. Voor zover wettelijk toegestaan, is mijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die jij voor het digitale product en / of dienst hebt betaald.
13.2. Voor zover wettelijk toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
13.3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen mij is één jaar. De in dit artikel genoemde beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.
13.4. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door mij gegeven (reis-)advies en / of het resultaat van de opdracht. Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaar jij mij (en de door mij ingeschakelde derden) voor alle aanspraken van derden die verband houden met de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.


ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1. Is er een conflict tussen jou en mij? Dan is de rechtbank Noord-Nederland exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Binnen een (1) maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Noord-Nederland heb beroepen, heb jij de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.  
14.2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 15: WIJZIGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1. Ik heb het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Natuurlijk breng ik jou tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen. Voor consumenten geldt dat een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat de consument de overeenkomst mag ontbinden.  


ARTIKEL 16: TOT SLOT

16.1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

16.2. Ik behoud nadrukkelijk het eigendom op de te leveren zaken, totdat jij alle verplichtingen uit de overeenkomst bent nagekomen.